Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego to specjalistyczny periodyk skupiający wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.
e-ISSN: 2450-6095
ISSN: 1733-0335
Rocznik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.

„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” zostały umieszczone w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Liczba punktów: 70
Przypisane dyscypliny naukowe: historia; nauki o polityce i administracji; nauki prawne; nauki socjologiczne.

Czasopismo „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 67,79 pkt.

Czasopismo ukazuje się raz w roku.
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
– Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
– PBN. Polska Bibliografia Naukowa
– Index Copernicus
– CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
– CEEOL. Central and Eastern European Online Library
– BazHum
– EBSCO
– CEON. Biblioteka Nauki

Czasopismo korzysta z systemu antyplagiatowego Plagiat.pl

Komitet Redakcyjny:
Karolina Adamová, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie (Západočeská univerzita v Plzni)
Alfredas Bumblauskas, Uniwersytet Wileński (Vilniaus universitetas), alfredas.bumblauskas@if.vu.lt
Robert Jastrzębski, Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0002-7265-0614, r.jastrzebski@wpia.uw.edu.pl
Piotr Kitowski, Uniwersytet Gdański, ORCID: 0000-0002-0581-9424, piotr.kitowski@prawo.ug.edu.pl
Jevgenij Machovenko, Uniwersytet Wileński (Vilniaus universitetas), ORCID: 0000-0003-2930-3526, jevgenij.machovenko@tf.vu.lt
Tadeusz Maciejewski, Uniwersytet Gdański, ORCID: 0000-0003-0103-9954, t.maciejewski@ug.edu.pl
Jerzy Malec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ORCID: 0000-0001-5137-1977, jmalec@afm.edu.pl
Jacek Matuszewski, Uniwersytet Łódzki, ORCID: 0000-0002-2825-055X, jamatusz@vivaldi.net
Wacław Uruszczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, emerytowany prof. UJ, ORCID: 0000-0002-3937-1672, waclaw.uruszczak@uj.edu.pl
Damir Walejew, Kazański Uniwersytet Państwowy (Казанский федеральный университет), ORCID: 0000-0002-3233-2400, valeev55@gmail.com
Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ORCID: 0000-0002-8188-8616, wojwit50@wp.pl
Andrij Zajac, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Львівський національний університет імені Івана Франка), ORCID: 0000-0001-8744-9852, andrij_zajac@yahoo.com
Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0001-8611-4540, andzak@uw.edu.pl

Prof. Michael Stolleis (1941–2021). In Memoriam /pdf/
Prof. Tadeusz Maciejewski (1952–2022). In Memoriam /pdf/

Redaktor naczelny:
Jerzy Malec

Redaktor naukowy:
Jacek Matuszewski

Redaktor statystyczny:
Tadeusz Grabiński

Redaktor prowadzący:
Halina Baszak-Jaroń

Redaktor językowy:
Kamil Jurewicz

Sekretarz redakcji:
Paweł Cichoń
pawel.cichon@uj.edu.pl

Tytuł finansowany przez:
Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warszawski

Czasopismo indeksowane w bazie EBSCO | The journal is indexed by EBSCO

Lista recenzentów współpracujących z redakcją „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”:
prof. dr hab. Kazimierz Baran
dr hab. Piotr Boroń
prof. dr hab. Marek Cetwiński
prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
dr hab. Krzysztof Fokt
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG
dr hab. Artur Górak
dr Kacper Górski
dr hab. Anna Kargol, prof. KA
prof. dr hab. Józef Koredczuk
dr hab. Grzegorz M. Kowalski
prof. dr hab. Oleksiy Kresin (Ukraina)
prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
dr hab. Marek Krzymkowski, prof. UAM
dr hab. Marcin Kwiecień
dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ
prof. dr hab. Andriej Łusznikow (Rosja)
dr hab. Dariusz Makiłła
prof. dr hab. Dorota Malec
prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
dr hab. Adam Moniuszko
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
prof. dr hab. Vytautas Nekrošius (Litwa)
dr hab. Piotr Pilarczyk
dr hab. Piotr Pomianowski, prof. UW
dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
dr hab. Maciej Rakowski, prof. UŁ
dr hab. Adam Redzik, prof. UW
dr hab. Jarosław Reszczyński
dr Olena Samojlenko (Ukraina)
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Szafrański
dr Jarosław Turłukowski
dr hab. Piotr Ugniewski;
prof. dr hab. Wacław Uruszczak
dr hab. Dorota Wiśniewska
dr hab. Paweł Wolnicki, prof. UJD
dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski
dr hab. Zdzisław Zarzycki

ETYKA WYDAWNICZA
Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kieruje się zasadami, które zostały opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w Kodeksie Postępowania COPE (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines).

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA WYDAWCY
§ czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwriting i guest authorship;
§ decyduje, które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii zespołu redakcyjnego oraz na opiniach powołanych w tym celu zewnętrznych recenzentów (zob. zakładka Informacje dla Autorów);
§ ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury;
§ podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową oraz znaczeniem dla rozwoju badań w Polsce i w skali światowej; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje;
§ nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
§ ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA AUTORA
§ jest zobowiązany zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi;
§ może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem;
§ jest zobowiązany do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników;
§ zgłaszający do wydania materiał autorstwa wielu osób jest zobowiązany określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie;
§ jest zobowiązany załączyć bibliografię zawierającą wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w trakcie tworzenia materiału;
§ w przypadku ustalenia poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA REDAKTORA NAUKOWEGO WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
§ decyduje, które materiały zostaną opublikowane w proponowanym przez niego wydawnictwie zbiorowym;
§ bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej oraz wartość naukową wydawnictwa;
§ W przypadku podejrzenia plagiatu lub fałszowania badań przez jednego z Autorów, redaktor jest zobowiązany podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej i poinformować o tym wydawcę.
§ ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie wydawnictwa zbiorowego akceptują jego kształt po pracach redakcyjnych wykonanych przez wydawcę.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA RECENZENTA
§ jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania;
§ jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora;
§ powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac;
§ nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem;
§ jest zobowiązany dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem.
§ Wydawca ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury.