Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego to specjalistyczny periodyk skupiający wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.
e-ISSN: 2450-6095
ISSN: 1733-0335
Rocznik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.

„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” zostały umieszczone w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Liczba punktów: 70
Przypisane dyscypliny naukowe: historia; nauki o polityce i administracji; nauki prawne; nauki socjologiczne.

Czasopismo „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 67,79 pkt.

Czasopismo ukazuje się raz w roku.
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
– Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
– PBN. Polska Bibliografia Naukowa
– Index Copernicus
– CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
– CEEOL. Central and Eastern European Online Library
– BazHum
– EBSCO
– CEON. Biblioteka Nauki

Czasopismo korzysta z systemu antyplagiatowego Plagiat.pl

Komitet Redakcyjny:
Karolina Adamová, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie (Západočeská univerzita v Plzni)
Alfredas Bumblauskas, Uniwersytet Wileński (Vilniaus universitetas), alfredas.bumblauskas@if.vu.lt
Robert Jastrzębski, Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0002-7265-0614, r.jastrzebski@wpia.uw.edu.pl
Piotr Kitowski, Uniwersytet Gdański, ORCID: 0000-0002-0581-9424, piotr.kitowski@prawo.ug.edu.pl
Jevgenij Machovenko, Uniwersytet Wileński (Vilniaus universitetas), ORCID: 0000-0003-2930-3526, jevgenij.machovenko@tf.vu.lt
Tadeusz Maciejewski, Uniwersytet Gdański, ORCID: 0000-0003-0103-9954, t.maciejewski@ug.edu.pl
Jerzy Malec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ORCID: 0000-0001-5137-1977, jmalec@afm.edu.pl
Jacek Matuszewski, Uniwersytet Łódzki, ORCID: 0000-0002-2825-055X, jamatusz@vivaldi.net
Wacław Uruszczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, emerytowany prof. UJ, ORCID: 0000-0002-3937-1672, waclaw.uruszczak@uj.edu.pl
Damir Walejew, Kazański Uniwersytet Państwowy (Казанский федеральный университет), ORCID: 0000-0002-3233-2400, valeev55@gmail.com
Wojciech Witkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ORCID: 0000-0002-8188-8616, wojwit50@wp.pl
Andrij Zajac, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Львівський національний університет імені Івана Франка), ORCID: 0000-0001-8744-9852, andrij_zajac@yahoo.com
Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, ORCID: 0000-0001-8611-4540, andzak@uw.edu.pl

Prof. Michael Stolleis (1941–2021). In Memoriam /pdf/
Prof. Tadeusz Maciejewski (1952–2022). In Memoriam /pdf/

Redaktor naczelny:
Jerzy Malec

Redaktor naukowy:
Jacek Matuszewski

Redaktor statystyczny:
Tadeusz Grabiński

Redaktor prowadzący:
Halina Baszak-Jaroń

Redaktor językowy:
Kamil Jurewicz

Sekretarz redakcji:
Paweł Cichoń
pawel.cichon@uj.edu.pl

Tytuł finansowany przez:
Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warszawski

Czasopismo indeksowane w bazie EBSCO | The journal is indexed by EBSCO

Lista recenzentów współpracujących z redakcją „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”:
prof. dr hab. Kazimierz Baran; dr hab. Piotr Boroń; prof. dr hab. Marek Cetwiński; prof. dr hab. Andrzej Dziadzio; dr hab. Michał Gałędek; dr hab. Artur Górak; dr hab. Anna Kargol, prof. KA; prof. dr hab. Józef Koredczuk; dr hab. Grzegorz M. Kowalski; prof. dr hab. Oleksiy Kresin (Ukraina); prof. dr hab. Tomasz Kruszewski; dr hab. Marek Krzymkowski, prof. UAM; dr hab. Marcin Kwiecień; dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ; prof. dr hab. Andriej Łusznikow (Rosja); dr hab. Dariusz Makiłła; prof. dr hab. Dorota Malec; prof. dr hab. Marian Mikołajczyk; dr hab. Maciej Mikuła; dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK; prof. dr hab. Vytautas Nekrošius (Litwa); dr hab. Piotr Pomianowski, prof. UW; dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr; dr hab. Jarosław Reszczyński; dr Olena Samojlenko (Ukraina); dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS; dr hab. Wojciech Szafrański; dr Jarosław Turłukowski; dr hab. Piotr Ugniewski; prof. dr hab. Wacław Uruszczak; dr hab. Paweł Wolnicki, prof. UJD; dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS; prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski; dr hab. Zdzisław Zarzycki

ETYKA WYDAWNICZA
Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kieruje się zasadami, które zostały opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w Kodeksie Postępowania COPE (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines).

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA WYDAWCY
§ czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwriting i guest authorship;
§ decyduje, które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii zespołu redakcyjnego oraz na opiniach powołanych w tym celu zewnętrznych recenzentów (zob. zakładka Informacje dla Autorów);
§ ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury;
§ podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową oraz znaczeniem dla rozwoju badań w Polsce i w skali światowej; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje;
§ nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
§ ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA AUTORA
§ jest zobowiązany zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi;
§ może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem;
§ jest zobowiązany do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników;
§ zgłaszający do wydania materiał autorstwa wielu osób jest zobowiązany określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie;
§ jest zobowiązany załączyć bibliografię zawierającą wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w trakcie tworzenia materiału;
§ w przypadku ustalenia poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA REDAKTORA NAUKOWEGO WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
§ decyduje, które materiały zostaną opublikowane w proponowanym przez niego wydawnictwie zbiorowym;
§ bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej oraz wartość naukową wydawnictwa;
§ W przypadku podejrzenia plagiatu lub fałszowania badań przez jednego z Autorów, redaktor jest zobowiązany podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej i poinformować o tym wydawcę.
§ ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie wydawnictwa zbiorowego akceptują jego kształt po pracach redakcyjnych wykonanych przez wydawcę.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA RECENZENTA
§ jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania;
§ jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora;
§ powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac;
§ nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem;
§ jest zobowiązany dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem.
§ Wydawca ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury.