Dla Autorów

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Instrukcja przygotowania artykułów (aktualizacja 2019)
Formularz recenzji
Oświadczenie autora dołączane do składanego artykułu

Autorów prosimy o podanie numeru ORCID
UWAGA: Redakcja nie przyjmuje i nie kieruje do recenzji artykułów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją dla autorów.

Wykaz recenzentów za 2018 rok
prof. nadzw. dr hab. Anna Kargol
dr hab. Marcin Kwiecień
dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ
dr Piotr Pomianowski
dr hab. Paweł Wolnicki, prof. AJD
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski

Wykaz recenzentów za 2017 rok
dr hab. Piotr Boroń
prof. nadzw. dr hab. Anna Kargol
prof. nadzw. dr hab. Izabela Lewandowska-Malec
dr Piotr Pomianowski
dr Wojciech Szafrański
dr hab. Paweł Wolnicki prof. AJD
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski

Wykaz recenzentów za 2016 rok
prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.
prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

Wykaz recenzentów za 2015 rok
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.
prof. dr hab. Marek Cetwiński
dr hab. Jarosław Reszczyński

Oświadczenie
W trosce o rzetelność naukową i jakość publikowanych artykułów Wydawnictwo wdraża procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting. Zarówno zjawisko „ghostwriting” jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej.

„Ghostwriting” – autor/współautor publikacji wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia jednak swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” – udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, a także będą dokumentowane wszelkie ujawnione przejawy nierzetelności naukowej.