Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XIX, Kraków 2016

Numer dedykowany Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu – biogram (plik jpg)

Spis treści

STUDIA
Lena Fijałkowska
Ius cogens czy ius dispositivum? Kilka uwag o charakterze norm prawnych na starożytnym Bliskim Wschodzie …17

Arkadia Podgórska-Mikuła
Znaczenie opactwa premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie w strukturze zakonu i Kościoła w XIV–XV wieku …25

Adam Moniuszko
Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576–1600. Próba rekonesansu badawczego …39

Wacław Rosa
Po stronie przestępców czy służb porządkowych, czyli miejsce kata w systemie wymiaru sprawiedliwości w dawnej Polsce …69

Łukasz Gołaszewski
Stosunki między mieszkańcami miasta Knyszyna a żołnierzami wojsk koronnych w latach 1650–1651 w świetle ksiąg wójtowskich …81

Piotr Kitowski
Uwolnienie z poddaństwa jako czynność prawna w praktyce sądowej Prus Królewskich w II połowie XVII i w XVIII wieku …95

Sławomir Kościelak
Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego …109

Marcin Głuszak
Rada Nieustająca – badawcze osiągnięcia i perspektywy …127

Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
Stosowanie norm francuskiego Kodeksu handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle aktów notarialnych …135

Justyna Bieda
Rodzaje ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim …147

Patrycja Bednarska
Poglądy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na sądownictwo angielskie …163

Mateusz Mataniak
Utworzenie Urzędu Probierczego w Krakowie i jego działalność w latach 1843–1853 …179

Joanna Machut-Kowalczyk
Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku …199

Paulina Kamińska
Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku …211

Małgorzata Weredyńska-Szpakowska
Podstawy prawne nabycia obywatelstwa polskiego po 1918 roku – ziemie byłego zaboru austriackiego …221

Dawid Michalski
Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii …245

Sebastian Kwiecień
Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku …255

Agnieszka Machura
Odpowiedzialność urzędnika za przestępstwa popełnione z chęci zysku w okresie międzywojennym …273

Karol Dąbrowski
Działalność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929–1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie …297

Konrad Graczyk
Sprawa Romana Gawronskiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach jako przykład zmiany prawomocnego wyroku …315

Natalia Rzenno
Podstawy prawne decyzji w przedmiocie obywatelstwa polskiego. Analiza prawnoporównawcza przepisów obowiązujących od II Rzeczpospolitej do współczesności …329

Grzegorz Nancka
Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach …345

Grzegorz Smyk, Andrzej Wrzyszcz
Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008–2016 …355

Tadeusz Maciejewski, Michał Gałędek, Piotr Kitowski, Anna Klimaszewska, Maria Lewandowicz, Marcin Michalak, Dawid Michalski, Jacek Wałdoch
Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego …365

RECENZJE
Przemysław Sołga
Mieczysław Ryba, Stosunki państwo–Kościół w województwie lubelskim 1918–1939, Lublin 2016 …379

Marcin Kwiecień
Marek Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015 …385

Streszczenia …389
Abstracts …405

Pobierz pełne wydanie:

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XIX