Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXI, Kraków 2018

Numer dedykowany Profesorowi Jerzemu Malcowi – biogram (plik jpg)

Spis treści

Tomasz Kruszewski
Wpływ wojen polsko-pomorskich na status prawny Pomorza do XIII wieku

Jolanta Gajewska
Ikonograficznoprawne aspekty Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki

Marek Cetwiński
Związki szlachty śląskiej z Polską

Michał Gałędek, Anna Klimaszewska
Stosunek polskich elit do prawa francuskiego po upadku Napoleona – zarys problemu

Mateusz Mataniak
Służba leśna Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846). Organizacja i formy działalności. Część II: Gospodarka leśna

Bronisław Sitek
Ochrona dóbr narodowych Rzeczypospolitej Polskiej po rozbiorach. Prokuratoria Generalna Królestwa Polskiego

Justyna Bieda
Organizacja i funkcjonowanie ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim (1815–1867) w świetle źródeł. Dotychczasowe ustalenia i perspektywy badawcze

Joanna Machut-Kowalczyk
Zmiany organizacji sądów pokoju w Łodzi pod niemiecką okupacją w czasie I wojny światowej

Katarzyna Krzysztofek
Statuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym

Jakub Pokoj
Wpływ wojny na prawodawstwo antylichwiarskie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1921)

Mariola Szewczak-Daniel
Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej

Jacek Wałdoch
Wybory samorządowe w międzywojennej Łodzi w cieniu agresywnej polityki obozu rządzącego

Waldemar Bednaruk
Ryzyko wojenne w polityce polskich zakładów ubezpieczeniowych przed II wojną światową

Judyta Dworas-Kulik
Podstawy prawne rozwoju kadr oficerskich w polskiej marynarce handlowej w latach 1920–1939

Piotr Krzysztof Marszałek
Ewolucja ustroju polskich najwyższych władz wojskowych w latach II wojny światowej

Konrad Graczyk
„Przestępstwa wrześniowe” w orzecznictwie Sądu Specjalnego w Katowicach (Sondergericht Kattowitz). Część I: przestępstwa przeciwko życiu

Hubert Mielnik
Koncepcja sądownictwa karnego w planowanej polskiej strefie okupacyjnej Niemiec w pracach Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej w Rządzie RP na uchodźstwie 1943–1944

Bartosz Truszkowski
Struktura jednostek administracyjno-terytorialnych województwa białostockiego w latach 1939–1945

Bartłomiej Ługowski
Funkcjonowanie urzędów gmin wiejskich w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944

Paweł Majdański
Status prawny urzędu Wojewody Lubelskiego w latach 1944–1950

Waldemar Kozyra
Trializm administracyjny w Polsce po II wojnie światowej. Przykład województwa lubelskiego (1944–1950)

Bożena Czech-Jezierska
Polscy romaniści w czasie II wojny światowej

Magdalena Pyter
Nauczanie prawa w polskim ośrodku w Craiovej w Rumunii.
Studium Prawa i Administracji (1944–1945)

Marcin Kazimierczuk
Wpływ stanu wojennego w Polsce na status prawny związków zawodowych

Pobierz pełne wydanie:

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXI