Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXV, Kraków 2022

Wacław Rosa

dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ORCID: 0000-0002-1752-9715

Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle regestru złoczyńców grodu sanockiego w latach 1562–1615

s. 79-99

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz / Download /PDF/

DOI: 10.48269/2450-6095-sdpipp-25-004

Streszczenie

Publikacja przedstawia działalność przestępczą sprawców dokonujących przestępstw z użyciem przemocy w ziemi sanockiej pod koniec XVI i na początku XVII stulecia. Ukazuje specyfikę ówczesnego sądownictwa kryminalnego, a także przedstawia czynniki społeczne oraz geograficzne mające wpływ na kształtowanie się przestępczości. Omawia również typologię wzmiankowanych czynów przestępnych oraz ukazuje strukturę społeczną ówczesnych sprawców. Wskazuje także specyfikę świata przestępczego w postaci działających na badanym obszarze liczniejszych niż w innych częściach kraju towarzystw przestępczych.

Słowa kluczowe: przestępczość, przemoc, historia prawa, ziemia sanocka, rabunek, zabójstwo, złoczyńcy

Summary

Crimes with the use of violence in the light of the register of criminals of the Sanok hillfort in the years 1562–1615

The publication presents the criminal activity of perpetrators committing violent crimes in the Sanok region at the end of the 16th and the beginning of the 17th century. It shows the specificity of the criminal judiciary at that time, as well as presents social and geographic factors influencing the shaping of the criminal world. It also discusses the typology of the above-mentioned criminal acts and shows the social structure of the crimes perpetrators at that time. It also shows the specificity of the criminal world in the form of more numerous criminal associations operating in the studied area than in other parts of the country.

Key words: crime, violence, history of law, Sanok land, robbery, murder, villains

Bibliografia / Bibliography

Źródła drukowane
Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647–1765, wyd. F. Piekosiński, Akademia Umiejętności, Kraków 1889.
Chronografia albo Dziejopis żywiecki, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiec 1987.
Księga złoczyńców albo Akta sądu koniecznego gajonego żywieckiego z lat 1589–1782, wyd. R. Kosiński, Towarzystwo Naukowe Żywieckie, Żywiec 2014.
Lustracja województwa ruskiego 1661–1665, cz. 1: Ziemia przemyska i sanocka, wyd. K. Arłamowski et al., Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
Regestr złoczyńców grodu sanockiego 1554–1638, wyd. O. Balzer, Towarzystwo Historyczne, Lwów 1891.
Opracowania
Fastnacht A., Zarys dziejów Sanoka, [w:] Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku, 1888–1958, red. J. Stachowicz et al., PWN, Kraków 1958, s. 11–42.
Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Grodziski S., Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961.
Hoszowski S., Klęski elementarne w Polsce w latach 1587–1648, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, red. Z. Kozłowska-Budkowa, PWN, Warszawa 1960, s. 460–465.
Jawor G., Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
Kamler M., Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN, Warszawa 2010.
Kiryk F., Sanok. Dzieje miasta, Secesja, Kraków 1995.
Kowalski G.M., Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce XVI–XVIII w., Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.
Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, Iskry, Warszawa 2005.
Maisel W., Dawne narzędzia wykonywania kar, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1969, t. 17, nr 4, s. 695–709.
Maisel W., Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku, PWN, Poznań 1961.
Mikołajczyk M., Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.
Mikołajczyk M., Przestępstwa przeciwko życiu w małych miastach polskich (na przykładzie Żywca i Miechowa XVI–XVIII wieku), [w:] Państwo – prawo – sprawiedliwość. Dawniej i dziś, red. A. Lityński, UŚ, Katowice 1993, s. 62–86.
Mikołajczyk M., Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998.
Mikołajczyk M., Z badań nad procesem kryminalnym w dawnym Krakowie. Sprawa Jana Struszkowskiego o zabójstwo z roku 1707, „Studia Iuridica Toruniensia” 2012, t. 10, s. 184–201.
Samolewicz J., Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku sanockim 1425–1553, [w:] Studia nad historią prawa polskiego, red. O. Balzer, Lwów 1903, t. II, z. 1, s. 1–53.
Sołtys W., Klęski elementarne w ziemi sanockiej w XVII wieku i ich wpływ na życie mieszkańców, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 1984, nr 28, s. 56–76.
Zdrójkowski Z., „Praktyka kryminalna” Jakuba Czechowicza. Jej źródła i system na tle rozwoju współczesnego prawa karnego zachodniej Europy, Towarzystwo Naukowe, Toruń 1949.