Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXVI, Kraków 2023

e-ISSN 2450-6095

ISSN 1733-0335

Spis treści / Contents

STUDIA / STUDIES

Piotr M. Pilarczyk

dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Relikty staropolskiej skarbowości na ziemiach polskich po rozbiorach – rekonesans

s. 13-34

Andrzej Gierszewski

dr, Muzeum Gdańska

Piotr Kitowski

dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański

Wilkierz miasta Debrzna z 1407 r.

s. 77-92

ARTYKUŁ RECENZYJNY / BOOK REVIEW

SPRAWOZDANIE / REPORT

Pobierz pełne wydanie/ Full Issue: