Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XX, Kraków 2017

Numer dedykowany Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi – biogram (plik jpg)

Spis treści

Jerzy Malec, Jacek Matuszewski, Wojciech Witkowski
Quo vadis… – od Redakcji słów kilka z okazji wydania dwudziestego tomu „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” …15

Małgorzata Materniak-Pawłowska
Na jubileusz „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” …27

Zygfryd Rymaszewski
Dwadzieścia numerów „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” – obserwacje z ubocza …31

STUDIA
Tadeusz Maciejewski
Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454–1793) …35

Marcin Głuszak
Geneza przepisów o dożywociu małżeńskim w projektach kodyfikacyjnych II połowy XVIII w. Zarys problemu …51

Jan Sobiech
Prawo łaski w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym …61

Michał Gałędek
W przededniu pierwszego konfliktu ustrojowego. Debata w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego o usamodzielnieniu radców stanu w komisjach rządowych na przełomie 1815 i 1816 r.* …75

Mateusz Mataniak
Wprowadzenie „Monety Krajowej” w Wolnym Mieście Krakowie w 1833 r. Z dziejów skarbowości na ziemiach polskich w XIX w. …93

Mateusz Mataniak
Służba leśna Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846). Organizacja i formy działalności. Część I: Lasy państwowe i prywatne, personalia i finanse, zwalczanie przestępstw leśnych …117

Justyna Bieda
Działalność oświatowa w więzieniach Królestwa Polskiego 1815–1867 …135

Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
Pojęcie czynności handlowych w wybranych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa. Z zagadnień stosowania francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 r. na ziemiach polskich …147

Anna Klimaszewska, Michał Gałędek
Kwestia właściwości osobowej trybunałów handlowych w wybranych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego Wolnego Miasta Krakowa. Z zagadnień stosowania francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 r. na ziemiach polskich …169

Joanna Machut-Kowalczyk
Przysięga w śledztwie allewiacyjnym w Królestwie Polskim w świetle akt powiatowych wieluńskich, zamojskich i łukowskich do 1866 r. …183

Michał Patryk Sadłowski
Koncepcje postępowania sądowoadministracyjnego w okresie funkcjonowania Rządu Tymczasowego Rosji …205

Danuta Waniek
Endecja, socjaliści i kościół hierarchiczny na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane problemy …217

Paweł Dutka
Zadośćuczynienie za krzywdy moralne w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa austriackiego …237

Dorota Buchwald-Cieślak
Statut Organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z 1932 r. jako przykład organizacji urzędów wojewódzkich w II Rzeczypospolitej …267

Paweł Cichoń, Jerzy Malec
Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1979–2017) …289

Maciej Rakowski
Wotum nieufności w PRL? Odpowiedzialność parlamentarna Rady Ministrów w okresie obowiązywania konstytucji z 22 lipca 1952 r. …303

ZAGADNIENIA ŹRÓDŁOZNAWSTWA
Dorota Wiśniewska
O ułatwieniach w dostępie do źródeł archiwalnych dotyczących prawa sądowego w Królestwie Polskim …331

Marek Strzała
Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki …343

Janusz R. Budziński
Zasoby internetowe w badaniach nad polityką zagraniczną Rosji za panowania Mikołaja II …355

Ewa Wiśniewska
Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych …365

Michał Ożóg
Regulacje prawne dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w placówkach leczniczych w okresie PRL z punktu widzenia problematyki źródeł prawa – zagadnienia wybrane …381

Waldemar Kozyra
Polityka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wobec życia społeczno-politycznego w Polsce w latach 1926–1928. Wybory parlamentarne z 4 i 11 marca 1928 r. …397

Paweł Mateusz Modrzyński
Prawo lubeckie w miastach pruskich (XIII-XVI w.). Stan badań, źródła i perspektywy badawcze …413

Maciej Mikuła
Na marginesie edycji miejskich ksiąg kryminalnych. Prawo pisane i dzieła prawnicze w praktyce sądu krakowskiego i dobczyckiego …427

Jubileusz prof. dra hab. Wacława Uruszczaka. Sprawozdanie
Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki
Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka …443

Zdzisław Zarzycki
Profesor dr hab. Wacław Uruszczak. 50 lat pracy naukowej …455

Pobierz pełne wydanie:

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XX