Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XXIV, Kraków 2021

Marian Małecki

dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ORCID: 0000-0001-5728-4727

Profesora Stanisława Grodziskiego pielgrzymka do historii prawa – szkic naukowego (i nie tylko) portretu

s. 227-262

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz / Download /PDF/

DOI: 10.48269/2450-6095-sdpipp-24-014

Streszczenie

Artykuł przybliża postać wielkiego krakowskiego naukowca – profesora Stanisława Grodziskiego (1929–2020). Najpierw ukazane zostało dzieciństwo i lata młodzieńcze profesora, w tym także czasy okupacji (1939–1945) oraz okres powojenny. Następnie autor przedstawił życie naukowe krakowskiego badacza. Szkic pokazał kierunki zainteresowań naukowych profesora Grodziskiego, jego dorobek naukowy, dydaktyczny, literacki i popularyzatorski, a także działalność w ramach samego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polskiej Akademii Umiejętności oraz innych organizacji naukowych. W pracy przedstawiono większość pozycji naukowych Profesora z zachowaniem układu chronologicznego ich powstania.

Słowa kluczowe: Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński, Sejm Staropolski, Galicja, wydawnictwa źródłowe, Polska Akademia Umiejętności

Summary

Professor Stanisław Grodziski’s pilgrimage to the history of law – a sketch of a (not only) scientific portrait

The article presents the figure of a great Cracovian scientist – Professor Stanisław Grodziski (1929–2020). First, the professor’s childhood and adolescent years are presented, including the times of occupation (1939–1945) and the post-war period. Then the author presented the scientific life of the Cracovian researcher. The work shows the directions of Professor Grodziski’s scientific interests, his scientific, didactic, literary and popularising achievements, as well as his activity within the Jagiellonian University in Kraków itself, the Polish Academy of Learning and other scientific organisations. The majority of the Professor’s scientific works are presented in chronological order of their appearance.

Key words: Stanisław Grodziski, Jagiellonian University, Old Polish Sejm, Galicia, source publications, Polish Academy of Learning

Bibliografia / Bibliography

Pełna bibliografia prac prof. dra hab. Stanisława Grodziskiego oraz jego dorobku naukowego zawarta jest w pracy:
M. Małecki, Profesora Stanisława Grodziskiego opera omnia (spis prac: opublikowanych, oddanych do druku, publicystycznych, audycji radiowo-telewizyjnych, nieprzeznaczonych do druku, w tym recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich i innych, wykazy dyplomów i magistrów), [w:] Z profesorem Stanisławem Grodziskim przez wieki dziejów prawa, ustroju, wojskowości i historii lokalnej. Studia, red. M. Małecki, Pro memoria, Pszczyna 2019, s. 9–77.

Grodziska K., Okupacyjna codzienność lat 1939–1945 w dzienniku Stanisława Grodziskiego seniora, [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, red. M. Małecki, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko–Biała 2009.
Grodziski S., Klio, córka Mnemosyne, kelnerka z „Kopciuszka”. Kraków 1968–1982, wyd. K. Grodziska, Kraków 2018.
Grodziski S., Na pierwszym roku po wojnie, [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia TBSP UJ, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
Grodziski A., Nauka i nauczanie historii prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim (1945–2005), „Nauka polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój”, t. XV, Rocznik Kasy im. J. Mianowskiego, Warszawa 2006.
Grodziski S., Za trzecim razem. Zapiski uniwersyteckie z lat 1968, ’81, 1989, red. E. Fiałek, wyd. K. Grodziska, Kraków 2017.